Prestació de Serveis

20140514 104901

Es distribuiran els contenidors sol·licitats per el client en els punts indicats a fi d’efectuar posteriorment la recollida, trasllat en condicions de seguretat a la planta de destrucció de TAD i trituració de la documentació confidencial. La documentació confidencial o material sensible podrà ser en qualsevol suport susceptible de contenir dades personals o confidencials d’acord amb la L.O.P.D 15/99: paper, magnètic, electrònic, digital, textil, etc…

 

 

Contemplem 2 opcions diferents de servei:

 

1- Servei Regular

2- Servei Puntual

 

1- SERVEI REGULAR:

385

Després d´estudiar conjuntament amb el client les seves necessitats, es planteja una proposta de servei. El servei regular es realitzarà sota unes directrius ja marcades a la formalització del contracte de servei de recollida i destrucció de documentació confidencial, totes elles consensuades amb el client: número de contenidors a ubicar, possibles ubicacions, freqüència de servei, horari de recollida, etc…).

 

 

2-SERVEI PUNTUAL:

contenidor5

20140514 105201

Són els serveis destinats a recollir una important quantitat de documentació o material a destruir, ja acumulada a les instalacions dels nostres clients. Un cop estudiada en colaboració amb els nostres clients quina és la quantitat de documentació a destruir, així com les facilitats de realització del servei ( accesos limitats o no, inexistència o impossibilitat d´utilitzxar els ascensors, horaris, etc…), els hi facilitarem la opció de servei més convenient.

Respecte a les recollides puntuals sempre oferim als nostres clients diverses possibilitats:

1- Ubicar els nostres contenidors de seguretat per tal que els nostres clients vagin triant la documentació sensible i vagin omplint els contenidors.

2- Retirar la documentació o el material confidencial tal i com els nostres clients ho tinguin arxivat: A-Z, arxivadors definitius, caixes, etc…. En aquest supòsit, i si s´escau, TAD pot proporcionar també personal preparat per realitzar aquesta manipulació.

 

Professionalitat del personal destinat al servei

 

20140514 104655

El personal destinat al servei de recollida de documentació confidencial anirà correctament uniformat i identificat.

El personal de TAD que es destini al servei de recollida de documentació confidencial estarà adequadament informat de les mesures de seguretat que hauran d’adoptar a l’hora de realitzar tant la recollida com el trasllat fins a la planta de destrucció de documentació confidencial.

En tot moment, el personal que desenvolupi aquest servei serà personal de la plantilla de TAD, amb contracte signat de confidencialitat d’informació.

En el moment de la retirada de documentació confidencial es farà entrega d’un albarà que ratifiqui la recollida realitzada, així com la numeració de precintes que tanquin les saques. El servei es realitzarà prèvia sol·licitud del client (Responsable de secció) via mail o telefònicament. El transport de la documentació confidencial recollida a les instal·lacions del client es realitzarà en condicions d'alta seguretat directament a la planta de destrucció de TAD.

 

 

Trituració de Documents

 

 

Maquinària

TAD disposa de la maquinària necessària per poder aplicar els diferents nivells de destrucció, sempre tenint en compte el nivell sol·licitat per el client.

Destrucció

La destrucció i posterior compactació de documents confidencials que es realitzarà a la planta farà impossible tant la reconstrucció com el reconeixement de qualsevol informació continguda en els mateixos.

Normatives

El mètode utilitzat serà la trituració per tall creuat, que el farà el més adequat i segur. La documentació passa a convertir-se en partícules minúscules, adaptat a la Normativa Europea UNE EN 15713/2009 (Destrucció Segura de Material confidencial. Codi de Bones Pràctiques), així com també a la normativa europea vigent DIN 66399.

Certificat de Destrucció adequat a la normativa aplicable

El nivell de destrucció aplicat a la documentació confidencial recollida a les instal·lacions del client serà l’indicat pel centre. Aquest nivell de destrucció serà el que apareixerà al certificat de destrucció, així com la normativa de seguretat i el gestor que realitzarà l’operació (en aquest cas TAD).

TAD certificarà la destrucció de documentació confidencial del client mitjançant certificat adequat a la normativa aplicable: DIN-66399, Real Decreto 195/2000, la Llei Orgànica 15/1999 i el Real Decreto 1720/2007.

© 2010 trituraciondearchivos.es | All Rights Reserved.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pulse en el enlace para más información. Ver nuestra política de cookies